Privacy Statement fluX

fluX Groep B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

fluX Groep B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51516616. Wij zijn gevestigd aan de Krijn Taconiskade 282, 1018HW in Amsterdam en bereikbaar onder telefoonnummer 085 – 401 63 70.

Cookie instellingen aanpassen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. U kunt om privacy redenen de volgende cookies uitzetten. Let op deze instellingen zijn alleen van toepassing op de https://www.flux.nl website en niet voor de fluX VMS applicatie.


1. Verwerkingsverantwoordelijke

Dit document ziet op fluX in de hoedanigheid als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Naast het leveren van web based software aan licentiehouders (valt buiten deze privacyverklaring) levert fluX aanvragen voor taxatieproducten voor woningen en commerciële objecten aan taxateurs. fluX is hier samen met de aanbieder van de taxatie producten – via wiens website u op onze website terecht bent gekomen en het taxatierapport heeft besteld – gezamenlijk verwerkersverantwoordelijke van persoonsgegevens die nodig zijn om een taxatieproduct te kunnen bestellen en betalen bij een taxateur van het gevraagde object.

2. Soorten persoonsgegevens

fluX verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. gegevens van medewerkers van taxateursorganisaties
 2. gegevens van zakelijke relaties
 3. E-mailadressen, bank en betalingsgegevens en objectgegevens van natuurlijke personen die taxaties opvragen

3. Bewaren van persoonsgegevens

3.1 Doeleinden

flux legt persoonsgegevens vast met de volgende doelstellingen:

 1. Het generen van een taxatierapportage in opdracht van uw aanbieder, alsmede toezending van het rapport op naam van uw aanbieder ter uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen u en uw aanbieder.
 2. beveiliging van data,
 3. audit trail,
 4. facturering van diensten,
 5. (laten) verbeteren / configureren van applicatie c.q. foutafhandeling,
 6. voor het onderhouden van contact met zakelijke relaties
 7. voldoen aan verzoeken van en handhaving door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties voor zover fluX daartoe verplicht is of u direct of indirect daarvoor toestemming voor heeft gegeven en fluX daarvan op de hoogte kan zijn,

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

3.2 Welke Gegevens van zakelijke relaties

fluX verwerkt e-mailadressen, telefoonnummers en andere contactgegevens van zakelijke relaties.

3.3 Welke Gegevens van natuurlijke personen

fluX Groep B.V. verwerkt mailadressen, bank en betalingsgegevens van natuurlijke personen en objectgegevens voor het opvragen van rapporten. Objectgegevens zijn afkomstig uit meerdere en diverse openbare bronnen, waaronder gemeenten, provincies, het Kadaster ( ) , evenals van commerciële dataleveranciers. Het is ondoenlijk om gebruikte bronnen te herleiden tot contactgegevens van eventuele natuurlijke personen.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

fluX bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel van de gegevens zijn verzameld noodzakelijk is. Echter, in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving het vereist is dat de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden zal fluX deze gegevens gedurende deze termijn bewaren.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

fluX schakelt bij de verwerking van persoonsgegevens ook derden in. In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van fluX door een derde partij namens ons verwerkt. Deze derde partij heet in dit geval een ‘verwerker’. fluX heeft met haar verwerkers afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een verwerkingsovereenkomst.

fluX verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. fluX gebruikt uitsluitend functionele cookies en gebruikt geen persoonsgegevens gegevens voor analyse doeleinden of profiling.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Licentiehouders van taxatie software krijgen toegang via een persoonlijke gebruikersnaam, wachtwoord en een sms code die verstuurd wordt naar hun mobiel. Het fluX VMS maakt gebruik van een Cookie om uw sessie nummer in vast te leggen. Door die informatie heeft u niet bij elke inlog poging een SMS nummer nodig.

fluX is ISO 9001 (kwaliteitssysteem) en 27001 (informatie beveiliging) gecertificeerd. fluX gaat zorgvuldig om met alle privacy gevoelige gegevens. Tijdens interne en externe audits wordt toegezien op ons geïntegreerd kwaliteit en informatie beveiligingssysteem.

7. Rechten van betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens

Wanneer u informatie wil ontvangen over de persoonsgegevens die fluX heeft verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden. Alle betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot het opvragen van hun eigen persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op rectificatie
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op het overdragen van gegevens

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden ingediend via een email naar: info@flux.nl.

Als u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@flux.nl.